Top
นิทานคุณธรรมจากพระราชดำรัส : ความซื่อสัตย์ เล่ม 8
สำนักพิมพ์ : แพรวเพื่อนเด็ก
ISBN : 9786163875174
20.8 x 23.7 x 0.3 cm
28 Pages
419 Views
99.00 บาท
"ความซื่อสัตย์" หนึ่งในหนังสือภาพชุด "นิทานคุณธรรมจากพระราชดำรัส" จัดทำขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนไทยน้อมนำคุณธรรมเรื่อง "ความซื่อสัตย์สุจริต" จากพระราชดำรัสของในหลวง ผู้เปรียบเสมือน "พ่อ" ของปวงชนชาวไทย มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันจนเป็นคุณธรรมประจำใจ เพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีต่อเด็กๆ ต่อไป

Describe | เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือในชุด "นิทานคุณธรรมจากพระราชดำรัส" เป็นหนังสือภาพสำหรับเด็กชุดพิเศษ ที่สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็กภูมิใจนำเสนอในวาระครบรอบ 20 ปีของสำนักพิมพ์ แนวคิดของแต่ละเรื่องนำมาจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยในหลายวโรกาส โดยเน้นเรื่องคุณธรรมใกล้ตัวที่เด็กๆ สามารถน้อมนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างง่ายๆ ผ่านภาพความสนุกสนานของวิถีชีวิตแบบไทยๆ แต่สอดแทรกแง่คิดดีๆ สอนใจอย่างแนบเนียนซึ่งนอกจากเด็กๆ จะได้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตที่ดีเป็นพื้นฐานแล้ว ยังช่วยปลูกฝังให้เด็กๆ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย และรักผืนแผ่นดินไทยที่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือพ่อหลวงของเราเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งประเทศมาอย่างเนิ่นนานและตลอดไป