Top
เจ้านายเล็กๆยุวกษัตริย์ (บรรจุกล่อง)
ISBN : 9786161817558
หมวดหมู่ : พระราชนิพนธ์
26.2 x 27 x 3.3 cm
304 Pages
25 Views
1,000.00 บาท
หนังสือ "เจ้านายเล็ก ๆ - ยุวกษัตริย์" เล่มนี้ เป็นพระนิพนธ์ใน "สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์" ทรงบรรยายถึงพระราชจริยาวัตรของ "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล" และ "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช" ทั้ง 2 พระองค์ ตั้งแต่แรกพระราชสมภพ

โปรโมชั่น
ซื้อหนังสือครบ 500.- รับฟรี Bioscope เล่มพิเศษ พร้อมส่งฟรี

Describe | เนื้อหาโดยย่อ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงบรรยายถึงพระราชจริยาวัตรของทั้ง 2 พระองค์ ตั้งแต่แรกพระราชสมภพ ทรงพระเยาว์ พระราชกิจวัตรระหว่างพี่น้อง 3 พระองค์ เรื่อยมาถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 8 จนเสด็จสวรรคต และเริ่มรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระนิพนธ์นี้ได้ทรงนิพนธ์ขึ้นในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา ในการพิมพ์ครั้งนี้ได้มีการแก้ไขจากลายพระหัตถ์ในต้นฉบับเดิมหลายจุด จากหมายเหตุในเล่มที่เชื่อมโยงกับ "แม่เล่าให้ฟัง" และจากการค้นคว้าอ้างอิงเพิ่มเติมให้เป็นไปตามพระประสงค์ของผู้นิพนธ์